Κλίμα & Περιβάλλον

Μειωμένες οι δημόσιες δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία στην Κύπρο

Σε 99 εκατομμύρια ευρώ ή σε 0,54% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) μειώθηκαν οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση πόρων στον δημόσιο τομέα κατά το 2016, σε σύγκριση με €109 εκ. ή 0,61% του ΑΕΠ το 2015.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες κατά το 2016 ανήλθαν σε €58,4 εκ. και οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό σε €40,7 εκ.

Επιπρόσθετα, οι χορηγίες ή οι χρηματοδοτήσεις για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας που δόθηκαν από τον δημόσιο τομέα ήταν περισσότερες απ’ αυτές που λήφθηκαν κατά €17,6 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, η πλειοψηφία των τρεχουσών δαπανών και κεφαλαιουχικών επενδύσεων το 2016 αφορούσε την προστασία της βιοποικιλότητας (€34,0 εκ. ή 34,3% επί των συνολικών δαπανών), τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (€31,2 εκ. ή 31,5%) και τη διαχείριση  υγρών αποβλήτων (€19,4 εκ. ή 19,6%).

Οι δαπάνες για τον έλεγχο και περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για την προστασία του κλίματος έφθασαν τα €6,3 εκ., ενώ για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων και επιφανειακών νερών δαπανήθηκαν €4,1 εκ.

Για άλλα γενικά περιβαλλοντικά θέματα και ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος δαπανήθηκαν €3,1 εκ. και για την καταστολή του θορύβου και των κραδασμών €0,9 εκ.

Οι μεγαλύτερες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close