(OnlinEpikairotita) — Στην έγκριση νομοσχεδίων που αφορούν τα ανεξόφλητα ενοίκια, τα ακίνητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το πετρέλαιο κίνησης και τους αγρότες προχώρησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η συνεδρία του Υπουργικού πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη (3/10) στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Ακολουθούν αναλυτικά τα νομοσχέδια που εγκρίθηκαν.

Ανεξόφλητα ενοίκια

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε  Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Καταδολίευσης των εκ Δικαστικής Αποφάσεως Πιστωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις καταδίκης για παράλειψη πληρωμής οποιασδήποτε δόσης που διατάχθηκε από το Δικαστήριο, η οποία παράλειψη δεν οφείλεται σε οικονομική ή φυσική αδυναμία, το Δικαστήριο να μπορεί να εκδώσει σχετικό διάταγμα είσπραξης οφειλόμενων δόσεων ως χρηματική ποινή, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η υποβολή γραπτής αίτησης.

Ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που Προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

Το θέμα αφορά καταναλωτές που συνάπτουν συμβάσεις πίστωσης που εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση και ακίνητα που προορίζονται για κατοικία καθώς και συμβάσεις σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας, το πιο πάνω νομοσχέδιο προβλέπει:

  • Την υποχρέωση του μη συνδεδεμένου μεσίτη αφενός για ενημέρωση του καταναλωτή, εφόσον το ζητήσει, σε σχέση με πληροφορίες για τη διακύμανση των επιπέδων προμηθειών που καταβάλλουν στους εν λόγω μεσίτες οι διάφοροι πιστωτές που παρέχουν συμβάσεις πίστωσης καθώς και αφετέρου για επεξήγηση την οποία παρέχει ο μη συνδεδεμένος μεσίτης για τυχόν συμψηφισμό, στην περίπτωση που ο ίδιος λαμβάνει προμήθεια από τον πιστωτή και παράλληλα χρεώνει αμοιβή τον καταναλωτή.
  • Την υποχρέωση του πιστωτή για μετατροπή δανείου εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, σε εναλλακτικό νόμισμα, όταν ζητηθεί από καταναλωτή και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται αυτό το δικαίωμα του καταναλωτή.
  • Τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας των μη πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του βασικού Νόμου.

Ad-hoc επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαίωμα

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σχετικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό ενέκρινε τη σύσταση Ad-hoc Υπουργικής Επιτροπής που θα αποτελείται από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία θα είναι αρμόδια για την εποπτεία της ετοιμασίας της Εθνικής Στρατηγικής για Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την υποβολή της στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Εξουσιοδότησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να ορίσει, σε συνεννόηση με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπηρεσιακή Eπιτροπή που θα απαρτίζεται από λειτουργούς των εν λόγω Υπουργείων, η οποία να διαβουλευτεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς/ Υπηρεσίες και να συντάξει προσχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σχετικού Σχεδίου Δράσης εντός περιόδου έξι μηνών από τη σύσταση της υπηρεσιακής Επιτροπής.

Για τη σύνταξη μίας τέτοιας Εθνικής Στρατηγικής απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Αρχών, εφόσον το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οριζόντιο, ευρύ και πολύπλευρο. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προτίθεται να προβεί σε διαβούλευση με όλες τις αρμόδιες/ συναρμόδιες κρατικές Αρχές, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Επίτροπο Διοικήσεως και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ανεξάρτητες αρχές ή οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και επαγγελματικούς φορείς, για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Στρατηγική για προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εστιάζεται κυρίως στους εξής πυλώνες:

  • Προστασία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμόρφωση με διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Πρόληψη, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση για δημιουργία κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σχέδια για πετρέλαιο κίνησης

Με άλλη του απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα νομοσχέδια με τίτλο:
α) Τροποποίηση προνοιών του Σχεδίου παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς,
β) Τροποποίηση προνοιών του Σχεδίου Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για Πετρέλαιο Κίνησης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων και σε σχέση με τη συμμετοχή των εν δυνάμει δικαιούχων στα Σχέδια παρατηρήθηκαν προβλήματα που εστιάζονται κυρίως α) στη μη τήρηση του κριτηρίου συμμετοχής αναφορικά με την υποχρέωση του αιτητή να ήταν εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και β) στο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο και αιτητές που είναι Ιδρύματα, Επισκοπές, Μονές, Ναοί ή άλλοι Εκκλησιαστικοί ή/και Θρησκευτικοί Οργανισμοί.

Συνεπώς, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θεώρησε αναγκαία την τροποποίηση εκείνων των προνοιών των Σχεδίων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες και οι Εκκλησιαστικοί ή/και Θρησκευτικοί Οργανισμοί να συμμετέχουν στα Σχέδια.

Οι τροποποιήσεις επί των Σχεδίων δεν απαιτούν οποιεσδήποτε πρόσθετες πιστώσεις από αυτές που προβλέπονται ήδη στους ετήσιους Προϋπολογισμούς του Τμήματος Γεωργίας ύψους €1.100.000.

Μητρώο Αγροτών

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμο του 2016 Ν26(Ι)/2016.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου έτσι ώστε:

  • Με την προβλεπόμενη απλοποίηση και ορθή στοχοθέτηση των κριτηρίων για συμμετοχή σε συγκεκριμένες κατηγορίες του Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων να διευκολύνονται περαιτέρω οι αγρότες στην υποβολή αίτησης για συμμετοχή τους στο εν λόγω Μητρώο.
  • Να δημιουργηθούν δύο πρόσθετες κατηγορίες στο Μητρώο που αφορούν τους συνεταιρισμούς.
  • Να παρέχεται πρόσθετη επιλογή στους αιτητές, στην περίπτωση που δεν πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή σε κάποια κατηγορία του Μητρώου, να μπορούν να συμμετέχουν στην κατηγορία που αφορά την ερασιτεχνική γεωργία.

Copyright © 2019 OnlinEpikairotita.com